Dataskydd

Denna webbplats, de tillhörande webbshopparna samt supportförfrågningar och nyhetsbrev drivs av LONZO, Abriach 25, 9132 Gallizien, Österrike (nedan kallad "vi" eller "oss"). I denna integritetspolicy beskriver vi hur dina personuppgifter behandlas i detta sammanhang. LONZO, Abriach 25, 9132 Gallizien, Österrike, är personuppgiftsansvarig i den mening som avses i EU:s allmänna dataskyddsförordning.


Vi kan när som helst ändra denna integritetspolicy genom att publicera ändringarna på denna webbplats.

WEBBPLATS
Om du endast använder webbplatsen i informationssyfte, dvs. om du inte registrerar dig eller på annat sätt förser oss med information, samlar vi endast in de personuppgifter (se nedan) som din webbläsare skickar till vår server. När du besöker vår webbplats samlar vi in följande uppgifter, som är tekniskt nödvändiga för att vi ska kunna visa vår webbplats för dig och för att säkerställa dess stabilitet och säkerhet

- IP-adress för den dator som begär åtkomst
- Datum och tid för åtkomst
- Namn och URL för den begärda filen
- Webbplats från vilken åtkomsten görs (refererande URL)
- webbläsaren och operativsystemet som används av din dator och namnet på din åtkomstleverantör

Den rättsliga grunden är § 96 (3) TKG och vårt berättigade intresse av att uppnå de syften som beskrivs ovan.

KAKOR
För att hantera de cookies och liknande tekniker som används (spårningspixlar, webb-beacons etc.) och relaterade samtycken använder vi samtyckesverktyget "Real Cookie Banner". Mer information om hur "Real Cookie Banner" fungerar finns på https://devowl.io/rcb/data-processing/.

Den rättsliga grunden för behandlingen av personuppgifter i detta sammanhang är art. 6.1 c GDPR och art. 6.1 f GDPR. Vårt berättigade intresse är hanteringen av de cookies och liknande tekniker som används och de relaterade samtyckena.

Tillhandahållandet av personuppgifter är varken avtalsenligt eller nödvändigt för att ett avtal ska kunna ingås. Du är inte skyldig att tillhandahålla personuppgifterna. Om du inte tillhandahåller personuppgifterna kommer vi inte att kunna hantera dina samtycken.
 

// Vår webbplats använder cookies. Dessa är små textfiler som lagras på din enhet med hjälp av din webbläsare. De orsakar inte någon skada.

Vi använder cookies för att göra vår webbplats mer användarvänlig. Vissa cookies lagras på din enhet tills du tar bort dem. De gör det möjligt för oss att känna igen din webbläsare vid ditt nästa besök.

Om du inte vill ta emot cookies kan du ställa in din webbläsare så att den meddelar dig när en cookie sparas och endast tillåter cookies från fall till fall.

Om du inaktiverar cookies kan funktionaliteten på vår webbplats vara begränsad.

WEBBANALYS
Denna webbplats använder Plausible Analytics, en webbanalystjänst som tillhandahålls av Plausible Insights OÜ ("Plausible Analytics"). Plausible Analytics använder inte cookies och samlar inte in några personuppgifter från besökare på denna webbplats. På uppdrag av operatören av denna webbplats kommer Plausible Analytics att använda denna information för att analysera användarnas användning av webbplatsen, för att sammanställa rapporter om webbplatsaktivitet och för att tillhandahålla andra tjänster som rör webbplatsaktivitet och internetanvändning. Plausible Analytics och förhindra Plausible Analytics från att behandla dessa uppgifter genom att använda opt-out-alternativet på https://plausible.io/docs/excluding. Du kan hitta mer information om Plausible Analytics användning av data och möjligheten att välja bort detta på Plausible Analytics webbplats på https://plausible.io/privacy.

WEBBHOP
Vi vill påpeka att webbshopoperatören lagrar IP-data för anslutningsägaren samt namn, adress, betalningsinformation för köparen, kundnummer och namn på hänvisaren i syfte att förenkla inköpsprocessen och för efterföljande avtalsbehandling.

Vi lagrar även följande uppgifter i syfte att behandla avtal: Orderinnehåll, fakturauppgifter, födelsedatum, telefonnummer, kundnummer, användarnamn och lösenord. De uppgifter som du lämnar är nödvändiga för att fullgöra avtalet eller för åtgärder före avtalets ingående. Vi kan inte ingå avtal med dig utan dessa uppgifter. Vi kan också komma att använda uppgifterna för att kontakta dig i samband med fullgörandet av avtalet. Uppgifterna kommer att vidarebefordras till det behandlande kreditinstitutet/betalningsleverantören i syfte att debitera/betala köpeskillingen, till det fraktbolag som vi anlitar för att leverera varorna, till våra skatterådgivare för att uppfylla skatteförpliktelser, till andra rådgivare för att genomdriva våra krav och rättigheter och till myndigheter (t.ex. skattemyndigheter, domstolar etc.) inom ramen för rättsliga skyldigheter. Dessutom vidarebefordras uppgifter till betalaren (affärspartner) för att fullgöra avtalsenliga skyldigheter.

Efter att köpprocessen har slutförts raderas de uppgifter som lagras av oss. Om ett avtal ingås kommer personuppgifter som rör avtalsförhållandet att lagras till dess att preskriptionstiden för skadeståndsanspråk har löpt ut.

Databehandlingen sker på grundval av lagstadgade bestämmelser (TKG, BAO, UGB) samt i syfte att fullgöra avtal och i vårt berättigade intresse, som består i att hävda och försvara anspråk och rättigheter (rättsliga intressen).

SUPPORT
Om du kontaktar oss via kontaktformuläret på webbplatsen eller via e-post kommer dina uppgifter att lagras i sex månader i syfte att behandla förfrågan och vid eventuella följdfrågor. Om förfrågningar skickas till oss av kunder eller avtalspartners kommer dessa förfrågningar att lagras till dess att preskriptionstiden löper ut. Den rättsliga grunden för databehandlingen är uppfyllandet av avtalsenliga och föravtalsenliga åtgärder samt vårt berättigade intresse av att kunna och vilja erbjuda bästa möjliga service som svar på förfrågningar och därigenom generera ytterligare kunder (ekonomiskt intresse) och att kräva förfrågningar och deras svar för efterföljande officiella eller rättsliga förfaranden (rättsligt intresse).

Dina personuppgifter kommer att vidarebefordras till de IT-tjänsteleverantörer som vi använder.

Vissa av dessa mottagare befinner sig utanför ditt land eller behandlar dina personuppgifter där. Nivån på dataskyddet i andra länder kanske inte är densamma som i ditt land. Vi överför dock endast dina personuppgifter till länder som EU-kommissionen har intygat har en adekvat nivå av dataskydd, eller så vidtar vi åtgärder för att säkerställa att alla mottagare har en adekvat nivå av dataskydd. Detta gör vi bland annat genom att avtala om standardavtalsklausuler. Dessa finns tillgängliga på begäran på info@lonzo.eu

NYHETSBREV
Du kan anmäla dig till vårt nyhetsbrev via vår webbplats. För att göra detta behöver vi din e-postadress och ditt samtycke till att ta emot nyhetsbrevet.

När du har registrerat dig för nyhetsbrevet skickar vi dig ett bekräftelsemeddelande med en länk för att bekräfta din registrering. Den rättsliga grunden för behandlingen av dina uppgifter är ditt samtycke och vårt berättigade intresse av att fortsätta att erbjuda och marknadsföra våra produkter (kommersiellt intresse).

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till att ta emot nyhetsbrevet utan att det påverkar lagligheten av den behandling som utförts på grundval av ditt samtycke fram till tidpunkten för återkallandet och avregistrera dig från nyhetsbrevet. Du kan avregistrera dig från nyhetsbrevet genom att klicka på den länk som finns i varje e-postmeddelande med nyhetsbrev eller genom att skicka ett meddelande till våra kontaktuppgifter nedan.

Dina personuppgifter kommer att vidarebefordras till de IT-tjänsteleverantörer som vi använder.

Vissa av dessa mottagare finns utanför ditt land eller behandlar dina personuppgifter där. Nivån på dataskyddet i andra länder kanske inte är densamma som i ditt land. Vi överför dock endast dina personuppgifter till länder som EU-kommissionen har intygat har en adekvat nivå av dataskydd, eller så vidtar vi åtgärder för att säkerställa att alla mottagare har en adekvat nivå av dataskydd. Detta gör vi bland annat genom att avtala om standardavtalsklausuler. Dessa finns tillgängliga på begäran på info@lonzo.eu

DINA RÄTTIGHETER
Du har rätt att få information om oss och rätt att rätta, radera, begränsa eller invända mot behandling av uppgifter samt rätt till dataportabilitet.

Om behandlingen av personuppgifter grundar sig på samtycke har du rätt att när som helst återkalla ditt samtycke utan att det påverkar lagligheten av den behandling som grundar sig på samtycke innan återkallandet.

RÄTT TILL FRÅGESTÄLLNINGAR
Du har rätt att, av skäl som hänför sig till din särskilda situation och som grundar sig på vårt berättigade intresse, när som helst invända mot behandlingen av dina personuppgifter. Om du gör en sådan invändning kommer vi att be dig att förklara skälen till varför vi inte ska behandla dina personuppgifter som vi har gjort. Vi kommer då att överväga detta och anpassa behandlingen i enlighet därmed eller visa våra tvingande berättigade skäl för behandlingen som väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter.

Om dina personuppgifter behandlas för direktmarknadsföringsändamål har du rätt att när som helst invända mot behandlingen av dina personuppgifter för sådana marknadsföringsändamål, inklusive profilering i samband med sådan direktmarknadsföring.

Du har också rätt att lämna in ett klagomål till tillsynsmyndigheten. I Österrike är detta dataskyddsmyndigheten: Österreichische Datenschutzbehörde, Wickenburggasse 8, 1080 Wien, telefon: +43 1 52 152-0; e-post: dsb@dsb.gv.at; www.dsb.gv.at.

VÅRA KONTAKTUPPGIFTER
Om du har några frågor om behandlingen av dina personuppgifter, vänligen kontakta

LONZO / Toby Karlevid
Abraich 35
9132 Gallizien
Österrike
E-post: info@lonzo.eu

Senast uppdaterad: 23 Aug. 2023


Cookie Consent Banner by Real Cookie Banner